Общи условия

Приети на 05.10.2018г.

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1.1. Настоящите Общи условия регламентират отношенията между „Тенебрис” ООД, ЕИК: 205172205, по-долу наричано ТЕНЕБРИС, от една страна, и всички физически и юридически лица потребители и посетители на уебсайта www.diterhotel.com, по-долу наричан „САЙТ”, от друга.

 Чл.1.2 С натискането на всеки бутон, линк или текст, които се намират на интернет адрес www.diterhotel.com , всички които ползват сайта приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и политиката за поверителност на Сайта.

II. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2.1. Наименование на ТЪРГОВЕЦА: „Тенебрис” ООД;

Чл.2.2. Седалището и адресът на управление е: гр. София, район „Триадица”, ул. Лавеле 32, ет. 5;

III. ДЕФИНИЦИИ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

Чл. 3. Съгласно Общите условия долуспоменатите термини имат следното значение:

“Лични данни” представляват всякаква информация, отнасяща се до физическо или юридическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко, чрез IP адрес или други признаци.

 „Резервация“ e изпратена и заплатена от Потребител поръчка за запазване на маса в определен часови диапазон чрез платформата на Сайта и външни подизпълнители.

„Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва дъдържанието,  услугите и/или информацията на Сайта, както и всяко лице посетило и пожелало използването на услугите на място.

„Хотел” е физическото пространство, търговска площ, находяща се на адрес: гр. София, ул Хан Апсарух № 65.

„Уебсайт” e всяка информация и съдържание на адрес www.tenebris.bg.

IV.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.4.1.  ТЕНЕБРИС, предоставя възможност на потребителите на САЙТА, да направят платена или неплатена резервация.

Чл.4.2. Резервацията се счита за завършена, само след получено одобрение и известие от администраторите на САЙТА.

Чл.4.3. Резервацията дава право на определен брой нощувки, като ТЕНЕБРИС запазва правото си да откаже обслужване на потребителите, неспазващи условията на този договор или Правилника, както и по своя преценка.

V.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 5.1. Потребителят се задължава да спазва всички правила и норми описани в САЙТА, както и тези за които е информиран на място в ХОТЕЛА.

Чл.5.2. При спазване на Правилника, потребителят има право да се възползва от хотелските услуги, предложени и упоменати в ценоразписа.

Чл.5.3. Потребителят няма право да въпрепятства работният процес на пероналът на ТЕНЕБРИС, както и да пречи на останалите потребители, по какъвто и да е начин.

Чл.5.4. Потребителят има право да промени или отмени резервацията си, като в някои случаи ще бъде удържана такса, а в други пълната сума за неосъществените нощувки.

Чл.5.5. Потребителят поема цялата отговорност за настъпили събития, злополуки и вреди, както и носи отговорност за всички причинени вреди на ХОТЕЛА, персоналът или други клиенти.ХОТЕЛЪТт не носи отговорност и вина за злополучи, инциденти и дурги щети и вреди.

Чл.5.10. Потребителят се задължава да не зарежда, не разполага на сървър асоцииран с ТЕНЕБРИС и САЙТА, както и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица  информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

            А) Съдържащи насилие над хора или животни, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човешко същество, както и материали съдържащи кадри от катастрофи и други тежки инциденти;

            Б) С порнографско или открито сексуално съдържание;

            В) Представляващи търговска тайна или друга конфиденциална информация, както и такива, които са обект на право на интелектуална собственост;

            Г) включващи информация за пароли, потребителски имена, както и всякъкъв софтуер за достъп до такива пароли или права;

            Д) Противоречащи на морала и добрите нрави, българското законодателство, приложимите закони, настоящите Общи условия и етиката.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЕНЕБРИС

Чл. 6.1. ТЕНЕБРИС има правото да актуализира и изменя вида, съдържанието и цените на всяко едно услуга, нощувка и вид стая.  

Чл.6.2. ТЕНЕБРИС има право да получава цената по предоставяна услуга, във връзка с хотелиерска, организаторска, обучителна и друга търговска дейност.

Чл.6.3. ТЕНЕБРИС има право да изпраща търговски и потвърдителни съобщения до потребителите, с цел да потвърди резервация, както и да предложи информация за предлагани услуги. С настоящите Общи условия, всеки потребител приема получава търговски съобщения от ТЕНЕБРИС. 

Чл.6.4. ТЕНЕБРИС  има право да откаже обслужване или услуга на потребител или клиент.

VII. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл.7.1. ТЕНЕБРИС приема и обявява на сайта си Политика на поверителност.

Чл.7.2. С извършване на плащане по резервацията, като и с доплащане на място, всеки потребител или клиент дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел да бъдат съхранявани и обработвани от ТЕНЕБРИС за целите, посочени в Общите условия и Политиката на поверителност.

VIII. АВТОРСКИ  ПРАВА

Чл.8.1. ТЕНЕБРИС e собственик на цялото съдържание на сайта, в това число на търговското название „Тенебрис” ООД, логото и търговските марки негова собственост. Всички материали, публикувани и видни на сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативни актове и всяка тяхна употреба е като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.9.1. ТЕНЕБРИС запазва правото си да промени едностранно Общите условия, Политиката на поверителност, както и Политика за бисквитките, за което може да информира потребителите, като публикува новите на САЙТА.

X. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.10.1. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл.10.2. Въпроси, запитвания и консултации се отправят онлайн чрез email

hotel@diterhotel.com или на телефон +359 889 717 708.

Чл.10.3. Надзорни органи:

А) Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-518, Email: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

Б) Комисия за защита на потребителите, Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02/9330565, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg;

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В СЕМЕЕН ХОТЕЛ „ДИТЕР

Уважаеми гости,

Най-учтиво Ви молим да спазвате следните правила и препоръки по време на престоя си при нас.

 • Настаняването в хотела се извършва след 14:00ч. в деня на пристигане. При  необходимост от по-ранно настаняване, моля да се свържете с рецепция.
 • Регистрацията на всички гости е задължителна и се извършва при настаняване срещу валиден документ за самоличност (лична карта или международен паспорт).
 • След регистрацията Ви на рецепция, получавате необходимата ключ-карта за Вашата стая. Изгубена ключ-карта се заплащав размер на 50 лв.
 • Заплащането става на място, при настаняване – в брой (в Български левове) или с карта. Или онлайн през booking.com или expedia.com.
 • Освобождаването на стаите става до 12:00ч. в деня на заминаване. Късно освобождаване до 17:00ч. се доплаща 50% от цената на стаята и е възможно само при наличие на свободни стаи. Освобождаване след 17:00ч. се таксува като нощувка.
 • При заминаване гостите са длъжни да уведомят служителите на рецепция, че освобождават стаята.
 • Не се допуска нощуването в хотела на нерегистрирани лица.
 • Затваряйте добре входната врата на стаята при излизане, за да сте сигурни, че е заключена.
 • При излизане от стаята, не забравяйте картата в слота, при затваряне вратата автоматично се заключва.
 • Всеки хладилник е включен в електрическата мрежа. Необходимо е само да завъртите терморегулатора на желаната от вас степен.
 • Хотелът не носи отговорност за документи и ценности, които не са оставени за съхранение в сейфовете на рецепция.
 • За Вашия добър и пълноценен престой Ви препоръчваме да пазите тишина през следобедните и нощни часове (от 14:00ч. до 16:00ч. и от 23:00ч. до 07:00ч.).
 • В сградата на хотела е строго забранено внасянето и складирането на леснозапалими, взривни и опасни вещества.
 • Забранява се разместването и изнасянето от стаите на всякакъв вид хотелско имущество (кърпи, хавлии, инвентар, посуда и др.).
 • Не се толерира агресивното поведение и действия, заплашващи здравето и имуществото на околните.
 • Желателно е гостите на хотела да спазват общоприетите норми за лична хигиена.
 • Тютюнопушенето е строго забранено в стаите и всички закрити помещения на територията на хотела. За целта може да ползвате определените и обозначени места извън хотела.При констатирано нарушение глобата е в размер на 100 лв.
 • Гостите на хотела трябва да се запознаят с инструкциите при аварийни ситуации, както и с плана за евакуация, намиращ се на вътрешната врата на хотелската стая.
 • За индивидуално гладене, моля обърнете се към рецепция.
 • От съображения за сигурност не е уместно да оставяте без надзор деца до 10 годишна възраст в хотелските  стаи, както и в общите хотелски части (фоайе, ресторант, лоби-бар и др.). Хотелът не носи отговорност за деца без придружител.
 • Забравени или изгубени вещи на гост на хотела се съхраняват в рамките на един месец. В случай на изгубени или намерени вещи се обръщайте към рецепция. След посочения срок хотелът не носи отговорност.
 • Гостите на хотела са отговорни за всички щети, нанесени по обзавеждането, оборудването и инвентара на хотела, както и за установената липса на част от него. Всички щети се заплащат от гостите по цени определени от хотела.
 • В хотела НЕ се допускат лица във видимо нетрезво състояние, употребили наркотични и/или упойващи  вещества, както и  такива с агресивно поведение.
 • За освежаване на стая може да се обърнете към рецепция.
Превъртете към началото